PRIVACY POLICY

Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Andel, hierna te noemen  Fysiotherapie Andel, gevestigd aan Abraham Kuyperstraat 35, 4281 MG te Andel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Andel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij ten alle tijden vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens van een hoogst mogelijke waarborging geniet;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Andel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft over of contact met ons wenst op te nemen kunt u mailen naar:

 

Contactgegevens

Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Andel

Abraham Kuyperstraat 35
4281 MG, Andel

Tel 0183 441681
Webadres https://www.fysiotherapieandel.nl/
Email info@fysiotherapieandel.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Andel

Moet nog aangesteld worden

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Andel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Verwerking persoonsgegevens van patiënten / cliënten

Persoonsgegevens van patiënten / cliënten worden door Fysiotherapie Andel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiënt gegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliënt gegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnementsvormen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Andel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • voorletters
 • tussenvoegsel
 • titels
 • postcode
 • plaats
 • provincie
 • land
 • woonplaats
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • geboortedatum
 • overlijdensdatum (aan naaste familieleden)

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Andel de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen:

 • Biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie Gegevens over gezondheid
 • Kopie identiteitsbewijs/paspoort, zonder voorlegger gekopieerd BSN-nummer
  • Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs en kinderopvang wordt het BSN gebruikt.

 

Verwerking persoonsgegevens Zorgverlener

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Andel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Andel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • AGB;
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Andel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking persoonsgegevens Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie Andel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
 • Fiscale verplichtingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Andel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Inloggegevens
 • Burgelijke staat

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie Andel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en tot 7 jaar na beëindiging van arbeidsovereenkomst. Dit is een wettelijke fiscale bewaartermijn waar elke ondernemer toe verplicht is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobby contacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobby contacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie Andel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;
 • planning wijzigingen, vragenlijsten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Andel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Linkedin
 • Facebook
 • Twitter

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Andel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobby contacten en/of geïnteresseerde.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Andel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, met een wettelijke termijn bepaling, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Bijzondere) persoonsgegevens van patiënten/cliënten
  • tot 15 jaar m.b.t. medische informatie
   • De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier in principe 15 jaar moet bewaren.
 • (Bijzondere) persoonsgegevens van personeelsleden
  • tot 5 jaar na uitdiensttreding
   • fiscale bewaarplicht
  • tot 2 jaar na uitdiensttreding
   • overige personeelsdossier gegevens

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiotherapie Andel neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerking – besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van Fysiotherapie Andel) tussen zit.

 

Verwerkers en verwerkingsprogramma’s

Hieronder treft u een opsomming van verwerkers waar wij bedrijfsmatig mee samenwerken en een AVG verwerkerovereenkomst hebben ondertekend:

Microsoft

 • Betreft de computer besturingssystemen Windows 7 en Windows 10 welke nodig zijn om alle digitale data via andere softwarepakketten aan te sturen
 • Betreft Microsoft office pakket welke nodig is voor verwerking van administratieve doelen

 

Google

Google wordt door Fysiotherapie Andel op twee manieren gebruikt:

 • Als secundair mailadres via een gmail account
 • Website data analyse via zogenaamde Google Analitics Cookies voor functionele doeleinden

 

Intramed

Intramed is het administratief EPD programma waarmee Fysiotherapie Andel zorggegevens van patiënten en andere zorgmedewerkers verwerkt.

 

Zorgmail

Zorgmail is het beveiligd communicatieplatform voor (para)medische diensten waar zorggegevens versleuteld tussen 1ste, 2de en 3de lijn wordt uitgewisseld na goedkeuring van de patiënt.

 

Vecozo

Vecozo is het landelijk communicatiepunt voor de zorg, biedt een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving waarin ketenpartijen administratieve gegevens kunnen uitwisselen.

 

MediQuest

MediQuest is een landelijk database om in de behoefte te voorzien en zo consumenten, maar ook andere zorgpartijen, van betrouwbare en volledige informatie te voorzien. Dit bedrijf verwerkt persoonsgegevens voor analyse van patienttevredenheidsonderzoeken op geleverde zorg.

 

Clickbizz

Clickbizz is gespecialiseerd in het ontwikkelen van websites waar Fysiotherapie Andel webhosting en onderhoud heeft ondergebracht om te kunnen voldoen aan de AVG beveiligingsnorm

 

Rechten en plichten

Fysiotherapie Andel geeft nooit bewust persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Fysiotherapie Andel de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Andel van uw gegevens kennis mogen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens waar mogelijk en als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze beleidsmaatregelen omtrent veiligheid, privacy en beveiligingsnormen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Dat kan via de volgende link