ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandel overeenkomsten gesloten tussen Fysiotherapie Andel en haar patiënten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van de behandeling gezien en zijn te vinden op de website, in de wachtkamer van fysiotherapie Andel.

De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
Fysiotherapie Andel berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie vastgestelde richtlijnen.
Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaart.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt Fysiotherapie Andel zich het recht om het bijhorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de patiënt in rekening te brengen. De door of vanwege Fysiotherapie Andel afgezegde afspraken worden verzet naar een ander tussen beide partijen te bepalen datum en tijdstip.
De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of compensatie.

Indien betaling 30 dagen na ontvangst van de factuur uitblijft of oninbaar blijkt volgens bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Fysiotherapie Andel de wettelijke rente en/of administratiekosten na 45 dagen (€7,00 ) na 60 dagen (€12,50) over het verschuldigd factuur bedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.

Indien de patiënt in verzuim verkeert is Fysiotherapie Andel gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

Voorts is Fysiotherapie Andel gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert, incasso maatregelen jegens de patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten) komen dan voor rekening van de patiënt. De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van 30 euro, exclusief omzetbelasting.