HUISREGELS/BEJEGENING

Voor de omgang met en het behandelen van onze cliënten heeft fysiotherapie Andel een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke deze praktijk werkt:

De werkwijze van de fysiotherapeutische behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen deze handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
Aanvullend zal er bij een manueel therapeutische handeling (manipulaties van gewrichten) expliciet, mondeling en/of schriftelijk, toestemming gevraagd worden aan de cliënt.
Indien er bij bepaalde behandelvormen bezwaar bestaat (door bijv. geloofsovertuigingen), dient de cliënt dit tijdens de eerste afspraak kenbaar te maken. Hierdoor kan in gezamenlijk overleg gekeken worden naar mogelijke andere behandelstrategieën of wordt u door verwezen naar een andere instelling die het beste past bij uw hulpvraag.

Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerst consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie/training zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Als er derden (bijvoorbeeld een stagiair ) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is achterwege te laten.

Als er ongewenste situaties zich voordoen heeft u het recht en de mogelijkheid om: dit te overleggen met de therapeut, een andere fysiotherapeut te kiezen voor verdere behandelingen of de behandeling te beëindigen.

Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.